Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "CISZA"

Stowarzyszeniem, które działa profesjonalnie na polskim rynku, jest Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "CISZA" w Gdyni.

Siedziba i adres Stowarzyszenia: ul. Morska 89, 81-222 Gdynia


Stowarzyszenie realizuje szereg zadań zleconych przez organizacje publiczne takie jak:

 • Gmina Gdynia
 • PFRON
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Wojewódzki
 • Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej

Osobami upoważnionymi do podpisywania umów o wykonanie zadania publicznego są członkowie Zarządu. W 2009 roku wszelkie umowy były podpisywane przez (dane osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań w 2009/2010 roku):

 • Ewa Kopytyńska - Prezes
 • Stanisław Łyskowski - vice Prezes

Informacje o Stowarzyszeniu:

 • Status prawny: Stowarzyszenie
 • Nr rejestru sądowego: KRS 0000040811
 • Data wpisu do rejestru sądowego: 30.10.1997
 • Organ założycielski: Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • REGON: 191450290
 • Nr identyfikacyjny NIP: 586 19 28 120
 • Nazwa banku: PKOBP
 • Nr rachunku bankowego: 16 1020 1853 0000 9402 0067 4499
 • Czy statut Wnioskodawcy zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: tak
 • Czy Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.): tak
 • Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT: nie

Przedmiot działalności statutowej (podział wynika ze statutu Stowarzyszenia):

Działalność nieodpłatna (tj. działalność, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu oraz z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych, osób z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych a w szczególności:

 1. prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących, z wadą słuchu, osób z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych i osób z rodzin dotkniętych patologia społeczną oraz osób słyszących do życia zawodowego i społecznego
 2. organizowanie pracy zawodowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej i społecznej
 3. organizowanie Imprez integracyjnych
 4. organizowanie imprez o charakterze sportowym
 5. ochrona praw interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych
 6. propagowanie w społeczeństwie problemów i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz środowiska rodzinnego
 7. propagowanie w społeczeństwie problemów rodzin dotkniętych patologią
 8. prowadzenie rehabilitacji leczniczej

Działalność odpłatna (tj. działalność, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również działalność nie przekraczającą limitów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy):

Nie dotyczy

Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości-tekst pierwotny: Dz.U.z 1994 r. nr 121 poz. 591, tekst jednolity; Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póź. zm.: oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U.nr 137, poz. 1539 z póź. zm.


WArsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Osób Z Wadami Słuchu "Cisza"
Gdynia ul. Boisko 4, tel. 058-625-33-23

Powstał na skutek starań czynionych przez Prezesa Ewę Kopytyńką. Z uwagi na liczne prośby rodziców osób z upośledzeniem intelektualnym, którzy po zakończeniu obowiązku szkolnego pozostawali sami sobie ze swoimi problemami.

07 grudnia 2004 roku została podpisana umowa z Powiatem Gdynia na utworzenie i działalność WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu "CISZA" w Gdyni.

WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu "CISZA" w Gdyni przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi wadami fizycznymi. Rolą warsztatu jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa, która zmierza do poprawy zdolności osobistej oraz przystosowania uczestnika do możliwie niezależnego życia w środowisku społecznym. Rozwija umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy.


Rehabilitacja i terapia prowadzona jest w pięciu pracowniach:

 1. pracownia gospodarstwa domowego
 2. pracownia sprawne ręce
 3. pracownia plastyczna
 4. pracownia uspołeczniania
 5. pracownia krawiecka

Poza zajęciami w pracowniach uczestnicy biorą udział w zajęciach:

 1. fizjoterapeutycznych
 2. terapii psychologicznej
 3. biblioterapii
 4. masażu
 5. rehabilitacji ruchowej- basen
 6. prowadzone są również pogadanki tematyczne przez wykwalifikowany zespół specjalistów

Dokumenty wymagane do WTZ-u:

 1. orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
 2. Stopień niepełnosprawności- znaczny, I grupa lub umiarkowany - II grupa

Definicja warsztatu:

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.


Cele działania warsztatu:

 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.


Uczestnicy warsztatów:

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.


Zasady funkcjonowania warsztatu:

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

 • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy
 • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie
 • przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia

Zasady finansowania warsztatów terapii zajęciowej:

Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu, wynosi:

 • w 2005 i 2006 r. - 100% tych kosztów
 • w 2007 r. - 95% tych kosztów
 • w 2008 r. - 90% tych kosztów
 • w 2009 r. i w latach następnych - 85% tych kosztów

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi - 70% tych kosztów.


Zasady tworzenia warsztatów:

Jednostka zamierzająca utworzyć warsztat składa do właściwego, ze względu na siedzibę warsztatu, powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON. Do wniosku należy dołączyć projekt utworzenia warsztatu. Projekt zawiera m.in. statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat, zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników oraz preliminarz kosztów utworzenia warsztatu i preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu.

Wniosek podlega merytorycznej i formalnej ocenie dokonywanej przez zespół utworzony przez starostę w centrum pomocy. W oparciu o ocenę zespołu powiat zawiera z jednostką zamierzającą utworzyć warsztat umowę określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Funduszu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.); Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 44, poz. 422); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=232


Praca z osobami niepełnosprawnymi
GŁÓWNE ZADANIE Pracownika Socjalnego w Warsztacie
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu "CISZA"
(kliknij aby przeczytać...)

projekt i realizacja: Radosław Różański